НовиниПолитикаРегионалниСъбития

Борован остана без кмет: Прекратиха правомощията на Десислава Тодорова

Отстраняването е във връзка с доказан конфликт на интереси от страна на кмета на Борован, която през първия си мандат е отдала хиляди декари общинска земя на мъж, с който живее на семейни начала и имат общо дете.

След като конфликтът на интереси бе доказан от съда, ОИК-Борован заседава, но поради липса на кворум Десислава Тодорова остана на поста си.

Последното доведе до безкомпромисни действия на Окръжна прокуратура- Враца, която изготви предложение на основание чл. 100, във връзка с чл.99 от АПК, което предложение бе изпратено до ОИК Борован, с което се предлага на комисията да се възобнови производството и да се отмени решение № 145 от 7.10.2021 г., а именно, че не е налице необходимото мнозинство и да се приеме решение по чл. 42, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА – текст, според който пълномощията на кметовете се прекратяват предстрочно при влизане в сила на акт, чрез който е установен конфликт на интереси.

Какво се случи преди това

В периода 2011 – 2015 г. Общинският съвет на Община Борован, в съответствие с правомощията си по ЗМСМА е взел решение за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи за пасища. Във връзка с решението за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост само за регистрирани земеделски стопани е изготвен списък на земеделски производители, отглеждащи пасищни животни за 2013 г. в с. Борован.

Сред правоимащите и участвали в процедурата фигурира и лицето Е. Ч., който е във фактическо съжителство с Десислава Тодорова – кмет на Община Борован към онзи момент. Двамата живеят на семейни начала в едно домакинство и от съжителството си имат общо дете.

При избора на Десислава Тодорова за кмет на Община Борован, тя е подала декларация по чл. 12, т.2 вр. с чл. 14 от ЗПУКИ, в която е обявила посочените обстоятелства, декларирайки като свързано лице по §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ  лицето Е. Ч. След приключване на търговете, със заповед № 216 / 20.05.2013 г., Десислава Тодорова, в качеството си на кмет на Община Борован, обявила за спечелил търга  за отдаване под наем на 8 земеделски имота, всички около 2000 дка, именно лицето Е. Ч.

С издаването на 8 бр. заповеди Десислава Тодорова е определила като спечелил търг за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост – земеделският производител Е. Ч., с когото са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.). По този начин Тодорова реално е осъществила фактическия състав на чл.2 и чл. 8 от ЗПУКИ.

Определените от ЗМСМА действия при подобни ситуации са ОИК-Борован да прекрати правомощията на Десислава Тодорова като кмет на община Борован, а именно:
Член 42 ал.1 точка 11 от ЗМСМА при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се прекратяват правомощия на кмета.
Член 42 алинея 4 ) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.

Решението на съда

Решението на ВАС е с № 7613 от 24.06.2021г:
УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Д. Т., като кмет на Община – Борован, за периода 2011 – 2015 г. и лице заемащо публична длъжност по чл. 3, т.8 от ЗПУКИ(отм.) във връзка с издаване на Заповед № 216/20.05.2013 г., Заповед № 217/20.05.2013г., Заповед № 218/20.05.2013 г., Заповед № 219/20.05.2013 г., Заповед № 223/20.05.2013 г., Заповед № 224/20.05.2013 г., Заповед № 227/20.05.2013 г., и Заповед № 228/20.05.2013 г..
ПРЕПИС от съдебното решение и административната преписка да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за предприемане на действия по Глава „Осма“ и Глава „Девета“ от ЗПУКИ (отм.).
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Вашият коментар

Регистрация

Забравена парола?

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com