НовиниСъбития

10 млн. лв. иска да тегли Общината; Насрочено е обществено обсъждане

Заем от 10 млн. лв. е нужен на Община Бяла Слатина за ремонт на улици, водещи до детски градини, здравни служби, кметства, читалища и гробищни паркове.

Община Бяла Слатина уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.

„Община Бяла Слатина има намерение да реализира инвестиционен проект в полза на местната общност, а именно: „Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“, който предвижда асфалтиране на участъци и/или цели улици, като техния брой е над 80. Във всички населени места ще бъдат ремонтирани над 33 км улична мрежа. Дейностите по облагородяването на централната градска част в гр. Бяла Слатина ще са насочени към естетизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за повишаване качеството на живот, подобряване на екологичната среда, решаване на проблеми за осигуряване на достъпна среда. Реконструкцията на уличната мрежа ще удължи експлоатационния им срок и ще подобри инфраструктурата в цялата община.“ – пишат от местната управа.

Основни параметри на дълга:

 • Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем;
 • Начин на изразходване на дълга – реализиране на горепосочените инвестиционни проекти, след провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция и обществени поръчки за избор на изпълнители;
 • Максимален размер на дълга – 10 000 000 лв. (десет милиона лева);
 • Валута на дълга – български лева /BGN/;
 • Срок и начин на усвояване  – поетапно за извършване на авансови, междинни и окончателни плащания към изпълнителите по сключените договори за проектиране и авторски надзор, строителен надзор, СМР дейности, в срок до 31.12.2023 г.;
 • Начин на обезпечаване – учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Бяла Слатина, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Бяла Слатина по чл. 52, ал.1, т. 1, букви „б“  и „в“ от Закона за публичните финанси;
 • Начин на погасяване / Условия за погасяване – срок за погасяване: до 240 /Двеста и четиридесет/ месеца, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса и неустойки за предсрочно погасяване; гратисен период за главницата – най-малко 6 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Погасяване на главницата след изтичане на гратисния период на месечни погасителни вноски;
 • Източници за погасяване на главницата: собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия;
 • Максимален лихвен процент – до 3,00 % на годишна база;
 • Максимален размер на таксата за управление на кредита – до 0,5 % годишно върху остатъчната стойност на дълга;
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки, комисионни и разноски –съгласно ценовата политика на кредитора.
 • Годишен процент на разходите – до 4,00%.

Обществено обсъждане

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе при спазване на всички санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки за неразпространението на COVID 19 в залата на Общински съвет Бяла Слатина в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, находяща се в гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски“ № 68 от 16.00 часа на 28.02.2022г.

Технико-икономическата обосновка за изпълнението на инвестиционните проекти е публикувана на страница на Общината. Същата е поставена и на таблото за съобщения в сградата на общината. Свободен достъп до материалите по проекта е осигурен в сградата на Община Бяла Слатина, Стая 106 всеки работен ден.

Писмени становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината bslatina@oabsl.bg , както и да се депозират в деловодството на Община Бяла Слатина.

Вашият коментар

Регистрация

Забравена парола?

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com